מדיניות פרטיות

26 .פרטיות, איסוף מידע באתר ותנאי העברתו :
1.26 .האתר משתמש בכלים אוטומטיים לצורך אפיון השימוש של הלקוח באתר ושיפור
חווית הגולש, באמצעות איסוף נתונים בלתי מזוהים. כלים אלו א וספים מידע כללי אודות
הלקוח ואודות השימוש שלו באתר. מידע זה כולל, בין היתר, את כתובת אתר האינטרנט
ממנו הגיע הלקוח לאתר, תאריך ביקורו, משך הביקור, סוג הדפדפן שלו וכיו “ב. מידע זה
אינו מזהה את הלקוח באופן אישי.
2.26 .שימוש ב “קוקיס ” )Cookies :)מנהלי האתר עושה שימוש בקבצי מידע הנקראים
“קוקיס ” )Cookies .)קבצים אלו מסייעים לעקוב אחר העדפות המבקרים ולשפר אתחווית
השימוש באתר. כך למשל, הקוקיס מאפשרים לשמור את הפרטים שהזין הלקוח
לטפסים השונים ובכך חוסכים ממך את זמן מילוי הפרטים בשנית בביקורו הבא , או מזהים
תכנים מועדפים עליו על מנת להציג לו המלצות וטיפים המתאימים לו. כמו כן, הקבצים
10.26 .אם וככל שימסור מידע אישי מכל סוג שהוא , מידע זה יישמר במאגרי המידע
הרשומים כחוק של מנהלי האתר ו/או החברה בע “מ ולצורך ניהול וייעול השירות והקשר
עימו, לצרכים תפעוליים , שיווקיים או סטטיסטיים, לרבות עיבוד המידע ודיוור ישיר
לצורך מימוש מטרות אלו וכן למתן שירות ועידוד נאמנות לקוחות מנהלי האתר ולהבטחת
פעילות מסחר הוגנת על פי חוק . ידוע ללקוח כי אינו נדרש על -פי חוק למסור מידע לחברה ,
וכי העברת מידע על ידו לחברה נעשית על אחריותו בלבד , מרצונו ובהסכמתו, ולא תהיה
ללקוח כל טענה ו/או תביעה כלפי מנהלי האתר ונציגיה בנושא .
11.26 .החברה ומנהלי האתר מקפידה שלא להעביר מידע אישי מזהה אודות הלקוח
לצדדים שלישיים, אלא רק בהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים :
1.11.26 .על פי דרישה או בהסכמה מפורשת מהלקוח או בהרשמה לשירות מסוים
אשר עשוי לדרוש זאת , בהסכמתו .
מאפשרים לחברה למקד את הפרסום המקוון עבורו ברחבי המרשתת , אם כי אין בכך כדי
להעביר מידע אישי או מזהה אודותיו לצדדים ו/או אתרים שלישיים.
3.26 .לקוח שאינו מעוניין לקבל או להפעיל את ה “קו קיס “, יוכל לחסום אותם בכל עת
על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן. חלק מקובצי הקוקיס עשויים לפקוע כאשר יסגור את
הדפדפן או את היישום בו הוא משתמש, וייתכן שאחרים יישמרו על גבי הזיכרון במכשירו
או במחשבו. בכל עת, באפשרות הלקוח למחוק את קובצי הקוקיס , גם אם נשמרו אצלו.
מוצע לעשות כן רק אם הלקוח משוכנע שאינו רוצה שהאתר, התכנים המופיעים בו
והשירותים המוצעים דרכו יותאמו להעדפותיך.
4.26 .עיקר המידע הנאסף דרך האתר הינו מידע סטטיסטי , אנונימי, שאינו מזהה את
הלקוח אישית, ונועד לצורך ניהול, תפעול שיפור וייעול פעילות האתר , ועל מנת להתאימו
להעדפות ולצרכי הגולשים בו. בהתאם לאופי הגלישה באתר, עשויים להיאסף גם פרטי
ספק שירותי האינטרנט של הלקוח, כתובתו בפרוטוקול האינטרנט )כתובת IP )ושם
המתחם לצורך גישה לאתר, מיקום המכשיר בו נעשה שימוש בגישה לאתר , זמני השימוש
בו ופרטים אנונימיים נוספים המעידים על אופן השימוש באתר.
5.26 .בהצטרפותו לשירותי COM.JELIXIR.WWW און -ליין ולמועדון הלקוחות ,
הלקוח מאשר כי המידע שנמסר על-ידו ו /או ייאסף אודותיו במסגרת חברותו במועדון
הלקוחות, יישמר במאגרי המידע של מנהלי האתר ו/או החברה בע”מ לצורך ניהול וייעול
השירות והקשר עימו , לצרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים, לרבות עיבוד המידע
ודיוור ישיר לצורך מימוש מטרות אלו וכן עידוד נאמנות חברי המועדון , מתן שירותים
לחברי המועדון ולהבטחת פעילות מסחר הוגנת על פי חוק.
6.26 .ידוע ללקוח כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו הינה מרצונו
ובהסכמתו.
7.26 .בהתאם להסכמת הלקוח כדין , החברה תהייה רשאית לפנות אל הלקוח מעת לעת
בדיוור ישיר לצורך קבלת הצעות למוצרים ו /או שירותים, מבצעים וקידומי באמצעות דואר
אלקטרוני , מסרונים )SMS ,)מערכת חיוג אוטומטית ו/או בטלפון , וזאת כל עוד לא
נתקבלה הודעה אחרת מהלקוח בכתב בכל עת .
8.26 .על אף האמור לעיל ובכפוף להוראות כל דין מנהלי האתר והחברה תהיינה רשאיות
להעביר מידע מפורט ומזוהה של רכישות הלקוח ברשת לצדדים שלישיים, אם תתקבל
הסכמת הלקוח לעשות כן ו/או בהתאם להוראות של כל גוף שלטוני/שיפוטי מוסמך.
9.26 .ייתכן כי חלק מהשירותים באתר, בהווה או בעתיד, טעונים הרשמה. במסגרת
הרשמה כזו ייתכן כי הלקוח יידרש למסור מידע אישי , כדוגמת שמו , כתובתו , דרכי
ההתקשרות שונות עמו )טלפון, מייל (, ובמקרים מסוימים ייתכן שגם מספר זהות לשם
אימות בלבד. השדות שחובה יהיה למלא , יסומנו במפורש. בלי למסור את הנתונים
המתבקשים בשדות שיסומנו , לא ניתן להירשם לביצוע הפעולות הטעונות רישום.
2.11.26 .במקרה של מחלוקת משפטית בין הלקוח לבין מנהלי האתר שתחייב את
חשיפת פרטי הלקוח ו/או אם יבצע פעולות שבניגוד לדין באתר ו/או במקרה בו
יתקבל צו שיפוטי המורה על כך.
3.11.26 .לשם עריכת ניתוחים סטטיסטיים והעברת מידע סטטיסטי או אחר
לצדדים שלישיים. מידע כאמור לא יאפשר זיהוי אישי של הלקוח .
4.11.26 .במקרה בו ימצא כי הפר את אחד או יותר מתנאי שירות אלו ו/או במקרים
בהם יבצע או ינסה לבצע פעולות המנוגדות לתנאי השימוש או הוראת כל דין .
5.11.26 .על-פי צו שיפוטי או דרישת רשות מוסמכת על -פי חוק או לצורך מניעת
ביצוע עבירה.
6.11.26 .בכל מקרה בו תסבור מנהלי האתר כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע
נזק חמור לרכושו ו /או לגופו של אדם , או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול
דעתה הבלעדי.
7.11.26 .במקרה בו מנהלי האתר תימכר , תעביר ו /או תמזג את פעילותה עם תאגיד
אחר, ובלבד שמקבל המידע החדש, יקבל על עצמו את הוראות תנאי שימוש אלו
במלואן.
12.26 .על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א -1981 ,הלקוח , או מי מטעמו מיופה כוחו,
רשאי לעיין במידע אודותיו אשר מצוי במאגר מנהלי האתר ואף לבקש ממנהלי האתר
לתקן מידע זה אם אינו נכון , שלם או מדויק ואף למחוק אותו במקרים מתאימים. כדי
לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה אל מנהלי האתר באמצעות דף יצירת הקשר באתר או
באמצעות אחד מפרטי הקשר המפורטים בתחתית מסמך זה.
13.26 .במידה והלקוח מעוניין להיגרע ממאגרי המידע כאמור לעיל יהא עליו להודיע על
כך לחברה או להחברה, לפי העניין, בכתב בהתאם להוראות כל דין.
14.26 .מנהלי האתר והחברה תהיינה רשאית להשתמש בפרטים שהלקוח מסר ובמידע
שתאסוף אודות דפוסי השימוש של הלקוח לצורך שיפור השירותים, לשיפור הקשר עם
הלקוח , לצורכי דיוור ישיר או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים,
לרבות למפרסמים , ובלבד שמידע זה לא יזהה את הלקוח .

No products in the cart.
שינוי גודל גופנים
ניגודיות
× נציג מחכה לענות לכם