תקנון האתר

1 .ברוכים הבאים לאתר COM.JELIXIR.WWW בבעלות חברת בי אס ג ‘יי גלובל בע”מ )להלן:
“JELIXIR “ו /או “החברה “ו /או “האתר”( שהינו אתר אינטרנט במסגרתו מתבצעות מכירות
מוצרי החברה ובמיוחד מוצרי TM JELIXIR.
2 .להלן תקנון האתר המסדיר את השימוש באתר ולהזמנות המתבצעות דרכו . שימו לב כי התקנון
מתעדכן מעת לעת ועל כן אנו ממליצים לקרוא מידי פעם ולפני כל רכישה .1.2.
לידיעתכם, עצם השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון זה כמפורט
להלן:
3 .כל אדם או חברה המבצע/ת פעולה כלשהי באתר , לרבות אדם המבצע רכישה )להלן : “הלקוח “(,
מצהיר בעצם ביצוע הפעולה באתר כי קרא תקנון זה, כי הינו מסכים להוראותיו ולכך שתהליך
הרכישה ב-COM.JELIXIR.WWW יהא כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה וכי לא תהיה לו
ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד מנהלי האתר ו /או החברה ו /או מי מטעמה ו/או מי
ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מחברות בת /הקשורות אליה , למעט טענות הקשורות
בהתחייבות מפורשת של החברה על פי תקנון זה. 4 .
מנהלי האתר ו /או החברה שומרים לעצמם את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ”י
שקול דעתם הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהי. ללקוח לא יהיו
כל טענות כלפי החברה בגין שינוי כאמור. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח
התקנון המעודכן ב -COM.JELIXIR.WWW לראשונה, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר
הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן. 5 .
תוכן האתר ותקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות ב לבד. ההתייחסות הינה לשני המינים
כאחד. בכל מקום בו מנוסח תוכן האתר ו /או תקנון זה בלשון יחיד ההתייחסות הינה ליחיד ו/או
לרבים לפי העניין .
6 .תמיכה טכנית: בכל שאלה טכנית הנוגעת לשימוש באתר נא לפנות במייל למנהלי
INFO@JELIXIR.COM : האתר
7 .המוצרים והצגתם באתר :
1.7 .שמות המוצרים יופיעו במסגרת רשימות שתוצגנה באתר )להלן : “רשימת המוצרים “(.
2.7 .אופן הצגת המוצרים באתר יקבע ע”י החברה ומנהלי האתר מעת לעת על פי שיקול דעתם
הבלעדי. יובהר כי תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות
באופן כלשהו את החברה ו/או מנהלי האתר. מנהלי האתר רשאים לשנות בכל עת איזה
מהמוצרים המוצגים ברשימת המוצרים באתר, להחליף איזה מהמוצרים ברשימה או
להוציא איזה מהמוצרים מהרשימה הנ”ל .
3.7 .במסגרת הרכישה באתר יהיה הלקוח רשאי להזמין ממוצר כלשהו אך ורק כמות סבירה.
סבירות הכמות כאמור תהא נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של מנהלי האתר .
4.7 .מובהר כי שירות COM.JELIXIR.WWW אינו מהווה הצעה בלתי הפיכה למכירת
מוצרים. קבלת הזמנה מאת הלקוח לרכישת מוצרים תה ווה הצעה של הלקוח לרכישתם
וקבלת ההצעה תתבצע באמצעות אספקה בפועל של המוצרים, בכפוף למלאי הקיים
במועד האספקה ובהתאם להוראות תקנון זה . 5.7 .
אלרגניים / גלוטן – אין להסתמך על הפירוט המופיע במרכיבי המוצר כפי שמופיעים
באתר. יש לקרוא את המופיע על גבי המוצר לפני השימוש בו.
8 .המחיר הקובע:
1.8 .מחירי המוצרים שיפורסמו באתר-COM.JELIXIR.WWW הינם מחירי המוצרים כפי
שעודכנו לאחרונה לפני מועד ביקור הלקוח באתר COM.JELIXIR.WWW ו /או במועד
הקלדת ההזמנה ואישורה על ידי הלקוח באתר, לפי המאוחר. החברה ומנהלי האתר
רשאים לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ללא קשר למועד הביקור ו /או ביצוע
ההזמנה על ידי הלקוח.
2.8 .המחירים הקובעים לצורך השלמת הרכישה, על פיהם ייגבה סכום הרכישה, הינם
המחירים שיהיו במסגרת ההזמנה, כפי שיופיעו באתר COM.JELIXIR.WWW כאמור
לעיל , ביום הרכישה. 3.8 .
מחירי המוצרים המסומנים בסימון מבצע או כדוגמתם יישמרו למשך 24 שעות ממועד
ביצוע ההזמנה, לא כולל הטבות קופונים ו /או שוברים אישיים.
4.8 .יובהר כי הטבות קופונים ו /או שוברים אישיים לא נשמרים , והן יחולו בתנאי
שהקופונים/שוברים הינם בתוקף ביום האספקה.
5.8 .מחירי המוצרים כוללים מס ערך מוסף )מע “מ (.
9 .דמי משלוח:
1.9 .המחירים באתר אינם כוללים את עלות המשלוח . אלא אם צוין אחרת באת ר , דמי המשלוח
בנוסף למחירי המוצרים הם 15 ש”ח לשליח עד נקודת האיסוף.
2.9 .מעל סכום בגובה מסויים, )”רכישה מזכה”( המצויין מפורשות באתר, ומתעדכן מעת לעת ,
המשלוח יהיה חינם . הלקוח מתבקש להתעדכן באתר על תקרת המחיר העדכנית לרכישה
מזכה כאמור. ככל שיש מחלוקת רישומי החברה על סכום רכישה מזכה הם הקובעים.
3.9 .מובהר כי לקוח שתואם עמו משלוח ולא היה בביתו במועד שתואם עמו, יחויב בדמי
משלוח מלאים בגין משלוח חוזר, בנוסף לדמי המשלוח בהם חויב )אם חויב(, בהתאם
לתעריפים הקבועים באתר , וזאת גם אם המשלוח המקורי הינו ללא דמי משלוח או בהטבה
בדמי משלוח . 4.9 .
מנהלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת ועל פי שיקול
דעתם ואינם מתחייבים להודיע מראש על השינוי. 5.9 .
שרות לקוחות: בכל שאלה הנוגעת להזמנות המתבצעות דרך האתר ניתן לפנות לשרות
054-8620880 :בטלפון או INFO@JELIXIR.COM : שלנו הלקוחות
10 .ביצוע הרכישה באתר :
1.10 .הוספת מוצרים בודדים ו/או טעינת רשימת מוצרים תיצור את סל הקניות שהלקוח
מבקש לרכוש וזאת מתוך מגוון המוצרים המוצגים באתר או ברשימות האישיות של
הלקוח .
2.10 .סיום הרכישה, בתום מילוי הסל , יבוצע בלחיצה על כפתור “לתשלום ” או “לתשלום
בקופה”. על הלקוח יהיה להזין את הפרטים המבוקשים בתהליך סגירת ההזמנה.
3.10 .בסיום התהליך יתקבל דף המציג את פרטי ההזמנה ומספר הזמנה ייחודי שיהווה
אסמכתא לשליחת הזמנה.
4.10 .בסיום תהליך מילוי הסל, יופנה הלקוח לאתר החברה והתשלום יהיה להחברה
אשר גם תנפיק לו את החשבונית.
5.10 .הלקוח מצהיר כי ידוע לו שאבטחת המידע המוזן לאתר נעשית באמצעות תוכנת
אבטחה SSL הנהוגה באתרי מסחר אלקטרוני כדוג מת החברה Online וכן באמצעות
סיסמה שהלקוח מתבקש להקליד בשלב הכניסה ל “דף הקופה”.
6.10 .מנהלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את
הזכות לבצע רכישות ב COM.JELIXIR.WWW וזאת ללא צורך במתן נימוקים כלשהם
לקבלת החלטה כאמור .
7.10 .לקוח המצטרף לשירות COM.JELIXIR.WWW ,יצורף גם למועדון הלקוחות של
החברה.
התשלום בגין קנייה באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי , השייך ללקוח המזמין
11 .תשלום:
.11.1
ואשר פרטי זהותו תואמים את הנתונים שהוזנו למערכת בדף “פרטי לקוח”. ככל שיבחר
הלקוח להשתמש בכרטיס אשראי אחר, יזין את כל הפרטים כנדרש באתר, ופרטי כרטיס
זה ישמרו יחד עם פרטי כרטיס האשראי הקיימים באתר . מובהר כי התשלום יבוצע לחברת
החברה בי אס ג ‘יי גלובל בע “מ.
2.11 .על אף האמור לעיל מנהלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לקבוע הסדרי
תשלומים מיוחדים ללקוחות שיבחרו לפי שיקול דעתם הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום
באמצעים שונים מכרטיס אשראי, לדוגמא פאיי פאל.
:WWW.JELIXIR.COM פעילות שעות. 12
1.12 .הקלדה של הזמנה באתר COM.JELIXIR.WWW אפשרית בכל שעות היממה,
למעט אם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו /או מכל סיבה אחרת . מועדי וזמני האספקה של
ההזמנה, כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה להלן. באתר האינטרנט מוצגים מועדי
האספקה הזמינים למשלוח בהתאם לאזור מגוריכם ובכפוף לאזורי השירות של
החברה Online .בביצוע הזמנה טלפונית, ניתן לקבל את מועדי האספקה לבית הלקוח ,
מנציגי השירות במוקד השירות.
2.12 .הזמנה ו/או שינוי הזמנה ו/או ביטול הזמנה באמצעות הטלפון או המייל אפשרית
בשעות פעילות מוקד שרות הלקוחות בלבד. שעות הפעילות יעודכנו מעת לעת על פי
שיקול דעתם של מנהלי האתר, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, ויפורסמו באתר . בכל
שאלה הנוגעת להזמנות המתבצעות דרך הא תר ניתן לפנות לשרות הלקוחות
054-8620880 :בטלפון או INFO@JELIXIR.COM :שלנו
3.12 .שעות פעילות של שרות הלקוחות: 00:17-00:09 א -ה
13 .אספקת מוצרים :
1.13 .מובהר כי אספקת המוצרים בגין הזמנה שתתקבל תתבצע בכפוף לאישור העסקה
ואמצעי התשלום ע”י חברת האשראי )בתשלום בכרטיס אשראי( החברה שומרת לעצמה
את הזכות שלא לאשר תשלום אשר אינו מקובל עליה עפ”י שיקול דעתה הבלעדי .
14 .משלוח בארץ :
1.14 .השירות שניתן במסגרת COM.JELIXIR.WWW מוענק בכל הארץ. )להלן: “אזור
השירות”(. יובהר כי על אף האמור לעיל לחברה הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את
אזורי השירות ללא מתן הודעה מוקדמת מראש .
2.14 .אספקת מוצרים שנרכשו ב -COM.JELIXIR.WWW אפשרית רק כאשר המען
המבוקש נמצא בתוך אזור השירות, ואין מניעה טכנית או אחרת המונעת אספקת מוצרים
כאמור.
3.14 .אספקת המוצרים ו/או השירותים תעשה בתיאום ישירות עם ספק המוצר לאחר
הרכישה בהתאם לכתובת שנמסרה במועד ביצוע ההזמנה ובהתאם לתנאי האספקה
הנקובים בדף המכירה של המוצרים או השירותים.
4.14 .נוכחות הלקוח וכן הצגת תעודה מזהה במועד אספקת המוצרים, תהא תנאי הכרחי
לאספקתם.
5.14 .במקרה והלקוח או מי מטעמו לא יהיה נוכח בעת האספקה במען המבוקש
לאספקה, יוחזרו המוצרים לחנות ומועד חלופי לאספקה יתואם באחריות הלקוח, דהיינו
הלקוח ביוזמתו ייפנה למוקד שרות לקוחות ויתאם מועד אספקה חדש . במקרה כזה יחויב
הלקוח בדמי משלוח נוספים על פי התעריפים המצוינים לעיל.
15 .מועדי אספקה:
1.15 .בעת מילוי ההזמנה יבחר הלקוח במועד אספקה מבוקש . הלקוח יבחר את התאריך
ואת “חלון הזמנים ” שהוא מעוניין שבו יסופק המשלוח מתוך רשימת מועדים אופציונליים
שיוצגו באתר או בתאום עם שרות הלקוחות של החברה. מובהר כי מועדי האספקה
המוצעים באתר כפופים ליכולת האספקה של החברה באותה עת ובכפוף לשיקול דעתה
הבלעדי.
2.15 .עיכוב באספקה : אי עמידת מנהלי האתר במועד האספקה המבוקש לא יפטור, בכל
דרך שהיא , את הלקוח מחובתו לשלם לחברה בגין האספקה. מנהלי האתר תפצה את
הלקוח בגובה דמי המשלוח בגין עיכוב כאמור העולה על שלוש שעות בכפוף לקבלת
פנייה מאת הלקוח בגין העיכוב האמור. הלקוח לא יהא זכאי לפיצוי נוסף מכל סוג שהוא
מעבר לפיצוי האמור לעיל.
3.15 .למען הסר ספק מובהר כי שעון השרת, בו מופעל האתר , יהווה ראיה סופית
ומכרעת לעניין שעת אישור ההזמנה על ידי הלקוח באתר ושעת הוצאת החשבון על ידי
מנהלי האתר . בהזמנה טלפונית או באמצעות הפקסימיליה, שעון הרישום במח שבי מנהלי
האתר/ החברה יהווה ראיה סופית ומכרעת לעניין שעת אישור ההזמנה על ידי הלקוח
ושעת הוצאת החשבון על ידי מנהלי האתר .
16 .היקף האספקה :
1.16 .החברה תשתדל לספק את כל המוצרים בהזמנה, אולם לא תמיד יהיו כל המוצרים
זמינים לביצוע משלוח בזמן סביר. לכן, החברה אינה מתחייבת לספק את כל המוצרים
בהזמנה בין אם צוין כי הם במלאי ובין אם לאו וללקוח לא תהיינה טענות כלשהן כלפיה
בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה. החברה תספק ללקוח רק את המוצרים שנמצאים
במלאי בעת הכנת המשלוח .
2.16 .החברה לא תגבה, במסגרת ההזמנה , את מחיר המוצר /ים שלא יסופק/ו בהתאם
לאמור לעיל.
17 .החזרת מוצרים
1.17 .על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולערוך השוואה הן להזמנה והן
לחשבונית שתימסר לו בעת האספקה.
2.17 .במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים בעקבות הבדיקה הנ”ל או במקרה אחר
של חוס ר שביעות רצון מצד הלקוח לעניין המוצרים המסופקים , על הלקוח להודיע על כך,
למוקד שירות הלקוחות מיידית בתוך 24 שעות לאחר מועד האספקה. מוקד שירות
לקוחות יתאם עם הלקוח את ההשלמה /ההחלפה /ההחזרה של המוצר/ים ו/או את
החיוב/הזיכוי הכספי של הלקוח, לפי העניין וככל שמתחייב על פי כל דין. החזרת מוצרים
אשר אינם פסידים )מתקלקלים או מתכלים ( ניתן להחזיר תוך 7 ימים מקבלתם באריזה
המקורית ו/או בהתאם להוראות החוק .
18 .מבצעים
1.18 .מעת לעת יימכרו מוצרים ב –COM.JELIXIR.WWW במסגרת מבצעים לקידום
מכירות )להלן : “מבצעים”(.
2.18 .המבצע יהיה בתוקף עד למועד האחרון של המבצע ו/או עד לגמר המלאי )לפי
המועד המוקדם מבניהם(, והכל בכפוף לתנאי ו/או לתקנון המבצע הרלוונטי , ו /או בכפוף
למצוין בצד המוצר המוצע במסגרת המבצע )הן בסמוך למוצר והן ב “קישור ” למוצר ע”י
סימונו באתר(. מובהר כי המבצע אינו חל על הטבות קופונים שוברים אישיים.
3.18 .ככל שתחליט החברה להעניק ללקוחותיה מתנות ו/או הטבות לקונים , בחירת
המתנות ו /או ההטבות תהיה עפ”י שיקול דעתה הבלעדי, והיא רשאית להפסיק ו /או לשנות
את ההטבות ו /או המתנות כאמור בכל עת וללא הודעה מוקדמת .
19 .מדיניות ביטולים ו/או שינוי הזמנה :
1.19 .מדיניות ביטול עסקה באתר הינה בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א –
1981( להלן : “החוק”(. על פי החוק רשאי רוכש לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום
ביצוע העסקה או קב לת המוצר, לפי המאוחר.
2.19 .ביטול הזמנה יעשה באמצעות פנייה בכתב לחברה בלבד, בהודעת דוא “ל ל –
COM.JELIXIR@INFO או באתר החברה או באמצעות הודעה למוקד שירות הלקוחות
הטלפוני ו/או באמצעות דואר רשום או בטלפון: 8620880-054
3.19 .ברכישת מוצרים מסוימים , לא ניתן יהיה לבטל את ההזמנה , לרבות כמפורט
בסעיף 14ג )ד( לחוק הגנת הצרכן, כלומר – לא ניתן להחזיר מוצרים שיוצרו במיוחד עבור
הרוכש או מוצרים שאריזתם נפתחה , אלא אם כן החברה נתנה לכך את הסכמתה בכתב
בלבד.
4.19 .המוצרים המוחזרים לחברה מהמשתמש עקב ביטול עסקה, יו חזרו לחברה
באריזתם המקורית , ללא שנעשה בהם שימוש וללא פגם .
5.19 .למען הסר ספק , פתיחת האריזות המנוילנות /או המדבקה שעל גבי האריזה תחשב
כאריזה שנפתחה ונעשה בה פגם.
תהא רשאית לבטל הזמנה ובלבד שתמסור על כך ללקוח הודעה של
לפני מועד האספקה .
החברה. 19.6
מינימום 6 שעות
7.19 .יודגש כי זכות הלקוח להחזרת מוצר וזכות הלקוח לביטול הרכישה תהיינה אך
ורק בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ “א – 1981,
הוראות חוק המכר, התשכ “ח – 1968 ,והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ “ו – 1986 ,ו/או בכפוף
למדיניות מנהלי האתר כפי שתהא מעת לעת .
8.19 .דמי ביטול: החברה תהיה רשאית לגבות דמי ביטול במקרה של ביטול שלא עקב פגם או אי
התאמה בשיעור של %5ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 ,₪לפי הנמוך מביניהם, ככל שהלקוח
בחר לבטל את ההזמנה שלא עקב פגם במוצר או עקב אי התאמה.
9.19 .מדיניות90 יום להחזרת מוצר ה – ION :מבלי לגרוע מהוראות התקנון לעיל ו /או החוק בכל
הנוגע למדיניות ביטול ו/או שינוי הזמנה ובנוסף עליהם. ברכישת מכשיר ה – ION ,ומכשיר זה בלבד , אנו
מציעים לכם מדיני ות החזרת מוצר מטיבה בתנאים כלהלן )המדיניות המיטיבה(: עד לתום 90 ימים ממועד
ביצוע העסקה או קבלת מכשיר ה-ION , המוקדם מביניהם, אם לא תהיו מרוצים ממוצר ה-
IONלאחר שהשתמשתם בו , תוכלו לבטל את העסקה בדרך המנויה בסעיף 19זה לעיל, להחזיר את מוצר
ה- ION המשומש ולקבל את כספכם בחזרה, בכפוף להתקיימות כל התנאים הבאים :
• עליכם להציג חשבונית רכישה על שמכם ; את המוצר עליכם להחזיר כשהוא באריזתו המקורית
כשהאריזה שלמה וללא פגמים, לרבות כל החלקיםהנלווים למוצר ;
• על המוצר להיות ללא פגם או תקלה כלשהם , חיצוניים או פנימיים , כשהוא תקין ופועל כשורה;
• מההחזר הכספי ינוכו 599 ש “ח בגין דמי שימוש ;
• ככל שרכשתם חבילה הכוללת את מוצר ה-ION וגם תמרוקים ו/או תכשירים שהוצעו בהנחה עבור רכישת
מכשיר ION ,אזי בנוסף על דמי השימוש הנ”ל ננכה מההחזר הכספי גם את ההפרש בין עלותם המלאה של
התמרוקים ו/או התכשירים לבין ההנחה שניתנה עבור אותם מוצרים עבור רכישת מכשיר ION .לדוגמה, אם
רכשתם תמרוקים שעלותם המקורית 100 ₪ אזי מההחזר הכספי ננכה 100 ,₪ שהם עלותם המקורית של
המוצרים.
• הלקוח ישא בעלויות החזרת המוצר.
• . רק לאחר שנקבל את המוצר חזרה ונאשר את התקיימות כל התנאים הנ”ל, יוחזר לכם כספכם.
מובהר כי מדיניות הביטול המיטיבה תקפה אך ורק כלפי מוצר ה-ION .אנו שומרים על זכותנו
לבטל ו /או לשנות את המדיניות המיטיבה הנ”ל, כולה או חלקה, בכל עת ולפי שיקול דעתנו הבלעדי
מבלי להודיע על כך מראש.
. 20החברה תהא רשאית לבטל הזמנה מכל סיבה שהי א. החברה ו/או מנהלי האתר אינם אחראים ולא
ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי בגין ביטול הזמנה כאמור,
לרבות אם ביטול ההזמנה נובע מכך שהמוצר אזל במלאי וכו’.
21 .מנהלי האתר ו/או הספקים לא יהיו אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/א ו לאי -אספקה
שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו /או מאירועים שאינם בשליטתם .
הלקוח פוטר את מנהלי האתר ואת החברה מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא
22 .אחריות
.22.1
שעלול להיגרם לו ו /או לצד ג ‘ כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו /או בתוכנה
הקשורים לאתר .
2.22 .מנהלי האתר והחברה לא תהיינה אחראיות, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג
שהוא שעלול להיגרם ללקוח ו/או לצד ג ‘ כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו
בשליטתן , לרבות אך לא רק – מכח עליון , כגון: מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר קיצוני
וכד ‘.
3.22 .מנהלי האתר והחברה לא תהיינה אחראיות, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג
שהוא שייגרם ללקוח ו/או לצד ג ‘ כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת )אינטרנט או טלפון או
פקסימיליה ( שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו /או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי
תקשורת טלפונית ו/או פקסימיליה באשר הם .
4.22 .מנהלי האתר והחברה לא תהיינה אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם , במישרין
או בעקיפין , ללקוח ו /או לצד ג ‘ כלשהו, בכל הקשור למוצרים ו/או שירותים שיירכשו ב –
COM.JELIXIR.WWW ואשר צד ג ‘ שהינו היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם לחברה
ו/או להחברה או ישירות ללקוחות, לרבות פגמים במוצרים, בשירותים )לרבות בהובלתם
ו/או בהתקנתם(, אי התאמה בין המוצר לתיאורו באתר וכדומה, והכל בכפוף לאחריות
החלה על פי כל דין .
5.22 .מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישאנה מנה לי האתר והחברה
בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי הלקוח .
23 תכנים באתר וקישורים חיצוניים
האתר הינו אינפורמטיבי בלבד, ומספק מידע והמלצות בלתי מחייבות, מבלי
שיהיה בכך כדי להטיל חיוב או אחריות כלשהיא על מנהלי האתר או החברה. תוכן האתר
אינו יכול לשמש בסיס לצורך קבלת החלטות כספיות, משפטיות, אישיות ו /או אחרות
23.1.
מצידך. כל פעולה שנעשית על -ידך בהתבסס על תוכן זה נעשית לפי שיקול דעתך
ובאחריותך בלבד. הנך רשאי להשתמש באתר ובתוכן למטרות פרטיות ואישיות בלבד.
תוכן האתר אינו מעניק לך כל זכות מלבד אלו המפורטות בתנאי שימוש אלו , המהווים
הסכם לכל דבר ועניין בינך לבין החברה ומנהלי האתר .
2.23 .מוצרים, תיאורים , עיצוב , צבעים או חזות של מוצרים המתוארים או מוצגים באתר ,
לרבות כל תמונה או הצגה של מוצר הכלול באתר, הינם להמחשה בלבד, על מנת ל דמות
למשתמש את המוצר המבוקש בצורה הקרובה והטובה ביותר. ככל שמשתמש זיהה ו/ או
חושד כי ישנו פער משמעותי בין נראות המוצר המבוקש בפועל לבין המוצר המופיע דרך
האתר, בצמוד לתיאור המוצר המבוקש , אנא פנה לחברה אשר תפעל לתקנו , ככל שיידרש
לפי שיקול דעתה הבלעדי.
3.23 .האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים חיצוניים )להלן “אתרים מקושרים “(.
הקישורים מוצגים לנוחיותך בלבד. מנהלי האתר והחברה אינם מתחייבים לפקח על תוכן
האתרים המקושרים , בפרט אם אינם בבעלותם , והסתמכות על האתרים המקושרים או על
כל תוכן בהם הינה באחריותך בלבד ובהתאם לתנאי השימוש, מדיניות הפרטיות
והתקנונים של אותם אתרים .
4.23 .העובדה שמנהלי האתר /החברה מציגים קישורים לאתרים המקושרים אינה מעידה
בהכרח על הסכמתם לתכנים המופיעים באתרים אלו ו /או ערובה לאמינותם, עדכניותם,
חוקיותם וכן לתנאים המחייבים הננקטים בידי אותם אתרים ובעליהם.
5.23 .מנהלי האתר איננה מתחייבת כי הקישורים המופיעים באתר יהיו תקינים ויובילו
אותך לאתר אינטרנט פעיל. כמו -כן , מנהלי האתר שומרת לעצמה את הזכות להסיר
מהאתר בכל עת קישורים המופיעים בו, או להימנע מהוספת קישורים חדשים , הכל לפי
שיקול דעתה המוחלט .
24 ..החוק החל ותניית שיפוט:
1.24 .על ההתקשרות בין הלקוח לחברה במסגרת COM.JELIXIR.WWW ובמסגרת
האמור בתקנון זה יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד.
2.24 .מנהלי האתר והלקוח מצהירים כי יעשו כמיטב יכולתם על מנת שסכסוך שיתעורר
ביניהם , במידה ויתעורר , ייושב בדרכי נעם מחוץ לכותלי בית המשפט וכי במידה
והסכסוך לא ייושב כאמור אזי הוא יידון בבית המשפט בתל אביב -יפו בלבד.
25 .אבטחת האתר:
1.25 .אין לבצע או לנסות לבצע פעולות שיבוש פעולת האתר , מנהלי האתר יפעלו בכל
דרך חוקית נגד מבצעי פעולות כמפורט בסעיף זה.
26 .פרטיות, איסוף מידע באתר ותנאי העברתו :
1.26 .האתר משתמש בכלים אוטומטיים לצורך אפיון השימוש של הלקוח באתר ושיפור
חווית הגולש, באמצעות איסוף נתונים בלתי מזוהים. כלים אלו א וספים מידע כללי אודות
הלקוח ואודות השימוש שלו באתר. מידע זה כולל, בין היתר, את כתובת אתר האינטרנט
ממנו הגיע הלקוח לאתר, תאריך ביקורו, משך הביקור, סוג הדפדפן שלו וכיו “ב. מידע זה
אינו מזהה את הלקוח באופן אישי.
2.26 .שימוש ב “קוקיס ” )Cookies :)מנהלי האתר עושה שימוש בקבצי מידע הנקראים
“קוקיס ” )Cookies .)קבצים אלו מסייעים לעקוב אחר העדפות המבקרים ולשפר אתחווית
השימוש באתר. כך למשל, הקוקיס מאפשרים לשמור את הפרטים שהזין הלקוח
לטפסים השונים ובכך חוסכים ממך את זמן מילוי הפרטים בשנית בביקורו הבא , או מזהים
תכנים מועדפים עליו על מנת להציג לו המלצות וטיפים המתאימים לו. כמו כן, הקבצים
10.26 .אם וככל שימסור מידע אישי מכל סוג שהוא , מידע זה יישמר במאגרי המידע
הרשומים כחוק של מנהלי האתר ו/או החברה בע “מ ולצורך ניהול וייעול השירות והקשר
עימו, לצרכים תפעוליים , שיווקיים או סטטיסטיים, לרבות עיבוד המידע ודיוור ישיר
לצורך מימוש מטרות אלו וכן למתן שירות ועידוד נאמנות לקוחות מנהלי האתר ולהבטחת
פעילות מסחר הוגנת על פי חוק . ידוע ללקוח כי אינו נדרש על -פי חוק למסור מידע לחברה ,
וכי העברת מידע על ידו לחברה נעשית על אחריותו בלבד , מרצונו ובהסכמתו, ולא תהיה
ללקוח כל טענה ו/או תביעה כלפי מנהלי האתר ונציגיה בנושא .
11.26 .החברה ומנהלי האתר מקפידה שלא להעביר מידע אישי מזהה אודות הלקוח
לצדדים שלישיים, אלא רק בהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים :
1.11.26 .על פי דרישה או בהסכמה מפורשת מהלקוח או בהרשמה לשירות מסוים
אשר עשוי לדרוש זאת , בהסכמתו .
מאפשרים לחברה למקד את הפרסום המקוון עבורו ברחבי המרשתת , אם כי אין בכך כדי
להעביר מידע אישי או מזהה אודותיו לצדדים ו/או אתרים שלישיים.
3.26 .לקוח שאינו מעוניין לקבל או להפעיל את ה “קו קיס “, יוכל לחסום אותם בכל עת
על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן. חלק מקובצי הקוקיס עשויים לפקוע כאשר יסגור את
הדפדפן או את היישום בו הוא משתמש, וייתכן שאחרים יישמרו על גבי הזיכרון במכשירו
או במחשבו. בכל עת, באפשרות הלקוח למחוק את קובצי הקוקיס , גם אם נשמרו אצלו.
מוצע לעשות כן רק אם הלקוח משוכנע שאינו רוצה שהאתר, התכנים המופיעים בו
והשירותים המוצעים דרכו יותאמו להעדפותיך.
4.26 .עיקר המידע הנאסף דרך האתר הינו מידע סטטיסטי , אנונימי, שאינו מזהה את
הלקוח אישית, ונועד לצורך ניהול, תפעול שיפור וייעול פעילות האתר , ועל מנת להתאימו
להעדפות ולצרכי הגולשים בו. בהתאם לאופי הגלישה באתר, עשויים להיאסף גם פרטי
ספק שירותי האינטרנט של הלקוח, כתובתו בפרוטוקול האינטרנט )כתובת IP )ושם
המתחם לצורך גישה לאתר, מיקום המכשיר בו נעשה שימוש בגישה לאתר , זמני השימוש
בו ופרטים אנונימיים נוספים המעידים על אופן השימוש באתר.
5.26 .בהצטרפותו לשירותי COM.JELIXIR.WWW און -ליין ולמועדון הלקוחות ,
הלקוח מאשר כי המידע שנמסר על-ידו ו /או ייאסף אודותיו במסגרת חברותו במועדון
הלקוחות, יישמר במאגרי המידע של מנהלי האתר ו/או החברה בע”מ לצורך ניהול וייעול
השירות והקשר עימו , לצרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים, לרבות עיבוד המידע
ודיוור ישיר לצורך מימוש מטרות אלו וכן עידוד נאמנות חברי המועדון , מתן שירותים
לחברי המועדון ולהבטחת פעילות מסחר הוגנת על פי חוק.
6.26 .ידוע ללקוח כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו הינה מרצונו
ובהסכמתו.
7.26 .בהתאם להסכמת הלקוח כדין , החברה תהייה רשאית לפנות אל הלקוח מעת לעת
בדיוור ישיר לצורך קבלת הצעות למוצרים ו /או שירותים, מבצעים וקידומי באמצעות דואר
אלקטרוני , מסרונים )SMS ,)מערכת חיוג אוטומטית ו/או בטלפון , וזאת כל עוד לא
נתקבלה הודעה אחרת מהלקוח בכתב בכל עת .
8.26 .על אף האמור לעיל ובכפוף להוראות כל דין מנהלי האתר והחברה תהיינה רשאיות
להעביר מידע מפורט ומזוהה של רכישות הלקוח ברשת לצדדים שלישיים, אם תתקבל
הסכמת הלקוח לעשות כן ו/או בהתאם להוראות של כל גוף שלטוני/שיפוטי מוסמך.
9.26 .ייתכן כי חלק מהשירותים באתר, בהווה או בעתיד, טעונים הרשמה. במסגרת
הרשמה כזו ייתכן כי הלקוח יידרש למסור מידע אישי , כדוגמת שמו , כתובתו , דרכי
ההתקשרות שונות עמו )טלפון, מייל (, ובמקרים מסוימים ייתכן שגם מספר זהות לשם
אימות בלבד. השדות שחובה יהיה למלא , יסומנו במפורש. בלי למסור את הנתונים
המתבקשים בשדות שיסומנו , לא ניתן להירשם לביצוע הפעולות הטעונות רישום.
2.11.26 .במקרה של מחלוקת משפטית בין הלקוח לבין מנהלי האתר שתחייב את
חשיפת פרטי הלקוח ו/או אם יבצע פעולות שבניגוד לדין באתר ו/או במקרה בו
יתקבל צו שיפוטי המורה על כך.
3.11.26 .לשם עריכת ניתוחים סטטיסטיים והעברת מידע סטטיסטי או אחר
לצדדים שלישיים. מידע כאמור לא יאפשר זיהוי אישי של הלקוח .
4.11.26 .במקרה בו ימצא כי הפר את אחד או יותר מתנאי שירות אלו ו/או במקרים
בהם יבצע או ינסה לבצע פעולות המנוגדות לתנאי השימוש או הוראת כל דין .
5.11.26 .על-פי צו שיפוטי או דרישת רשות מוסמכת על -פי חוק או לצורך מניעת
ביצוע עבירה.
6.11.26 .בכל מקרה בו תסבור מנהלי האתר כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע
נזק חמור לרכושו ו /או לגופו של אדם , או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול
דעתה הבלעדי.
7.11.26 .במקרה בו מנהלי האתר תימכר , תעביר ו /או תמזג את פעילותה עם תאגיד
אחר, ובלבד שמקבל המידע החדש, יקבל על עצמו את הוראות תנאי שימוש אלו
במלואן.
12.26 .על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א -1981 ,הלקוח , או מי מטעמו מיופה כוחו,
רשאי לעיין במידע אודותיו אשר מצוי במאגר מנהלי האתר ואף לבקש ממנהלי האתר
לתקן מידע זה אם אינו נכון , שלם או מדויק ואף למחוק אותו במקרים מתאימים. כדי
לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה אל מנהלי האתר באמצעות דף יצירת הקשר באתר או
באמצעות אחד מפרטי הקשר המפורטים בתחתית מסמך זה.
13.26 .במידה והלקוח מעוניין להיגרע ממאגרי המידע כאמור לעיל יהא עליו להודיע על
כך לחברה או להחברה, לפי העניין, בכתב בהתאם להוראות כל דין.
14.26 .מנהלי האתר והחברה תהיינה רשאית להשתמש בפרטים שהלקוח מסר ובמידע
שתאסוף אודות דפוסי השימוש של הלקוח לצורך שיפור השירותים, לשיפור הקשר עם
הלקוח , לצורכי דיוור ישיר או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים,
לרבות למפרסמים , ובלבד שמידע זה לא יזהה את הלקוח .
27 .הזכויות של מנהלי האתר באתר
1.27 .הקניין הרוחני ב COM.JELIXIR.WWW ,בכלל זה זכויות היוצרים ו/או סימני
המסחר בשם: TM JELIXIR .וכיוצא באלה זכויות באתר , לרבות עיצוב האתר , התוכנות,
היישומים, הקבצים הגרפיים, הטקסטים , התמונות, הטכנולוגיות , התהליכים, התכנים,
האייקונים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר )”תכולת האתר”(, הינם בבעלות
מלאה ובלעדית של החברה , או של צדדים שלישיים שהחברה/מנהלי האתר קיבלה מהם
רישיון שימוש כדין .
2.27 .החברה שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר , ואין בעצם הכניסה לאתר
כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה.
3.27 .השמות COM.JELIXIR.WWW וכן TM JELIXIR ושם הדומיין של האתר, לרבות
כל סימני המסחר של מנהלי האתר הם בבעלות מלאה ובלעדית של החברה, ואין בעצם
הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בהם.
4.27 .כל אזכור בקטלוגים השונים של שם, סימן מסחר, מוצר ו /או שירות של צד שלישי
כלשהו, מופיע אך ורק כשירות ללקוח ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן
חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם. תמונות המוצרים מובאות להמחשה בלבד. מובהר כי
הפרה של זכויות קניין רוחני של צד ג ‘ תהיה באחריות הספק הרלוונטי בלבד.
5.27 .האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי , והשימוש בהם
מוגבל אך ורק למטרות מכירת וקניית המוצרים באמצעותם.
6.27 .אין להעתיק, לשכפל, להפיץ , למכור ו/או להציג חומר כמפורט לעיל אלא אם
ניתנה רשות לכך מראש ובכתב ממנהלי האתר .
28 .עודכן ב26 ספטמבר21 .ברוכים הבאים לאתר COM.JELIXIR.WWW בבעלות חברת בי אס ג ‘יי גלובל בע”מ )להלן:
“JELIXIR “ו /או “החברה “ו /או “האתר”( שהינו אתר אינטרנט במסגרתו מתבצעות מכירות
מוצרי החברה ובמיוחד מוצרי TM JELIXIR.
2 .להלן תקנון האתר המסדיר את השימוש באתר ולהזמנות המתבצעות דרכו . שימו לב כי התקנון
מתעדכן מעת לעת ועל כן אנו ממליצים לקרוא מידי פעם ולפני כל רכישה .1.2.
לידיעתכם, עצם השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון זה כמפורט
להלן:
3 .כל אדם או חברה המבצע/ת פעולה כלשהי באתר , לרבות אדם המבצע רכישה )להלן : “הלקוח “(,
מצהיר בעצם ביצוע הפעולה באתר כי קרא תקנון זה, כי הינו מסכים להוראותיו ולכך שתהליך
הרכישה ב-COM.JELIXIR.WWW יהא כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה וכי לא תהיה לו
ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד מנהלי האתר ו /או החברה ו /או מי מטעמה ו/או מי
ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מחברות בת /הקשורות אליה , למעט טענות הקשורות
בהתחייבות מפורשת של החברה על פי תקנון זה. 4 .
מנהלי האתר ו /או החברה שומרים לעצמם את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ”י
שקול דעתם הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהי. ללקוח לא יהיו
כל טענות כלפי החברה בגין שינוי כאמור. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח
התקנון המעודכן ב -COM.JELIXIR.WWW לראשונה, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר
הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן. 5 .
תוכן האתר ותקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות ב לבד. ההתייחסות הינה לשני המינים
כאחד. בכל מקום בו מנוסח תוכן האתר ו /או תקנון זה בלשון יחיד ההתייחסות הינה ליחיד ו/או
לרבים לפי העניין .
6 .תמיכה טכנית: בכל שאלה טכנית הנוגעת לשימוש באתר נא לפנות במייל למנהלי
INFO@JELIXIR.COM : האתר
7 .המוצרים והצגתם באתר :
1.7 .שמות המוצרים יופיעו במסגרת רשימות שתוצגנה באתר )להלן : “רשימת המוצרים “(.
2.7 .אופן הצגת המוצרים באתר יקבע ע”י החברה ומנהלי האתר מעת לעת על פי שיקול דעתם
הבלעדי. יובהר כי תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות
באופן כלשהו את החברה ו/או מנהלי האתר. מנהלי האתר רשאים לשנות בכל עת איזה
מהמוצרים המוצגים ברשימת המוצרים באתר, להחליף איזה מהמוצרים ברשימה או
להוציא איזה מהמוצרים מהרשימה הנ”ל .
3.7 .במסגרת הרכישה באתר יהיה הלקוח רשאי להזמין ממוצר כלשהו אך ורק כמות סבירה.
סבירות הכמות כאמור תהא נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של מנהלי האתר .
4.7 .מובהר כי שירות COM.JELIXIR.WWW אינו מהווה הצעה בלתי הפיכה למכירת
מוצרים. קבלת הזמנה מאת הלקוח לרכישת מוצרים תה ווה הצעה של הלקוח לרכישתם
וקבלת ההצעה תתבצע באמצעות אספקה בפועל של המוצרים, בכפוף למלאי הקיים
במועד האספקה ובהתאם להוראות תקנון זה . 5.7 .
אלרגניים / גלוטן – אין להסתמך על הפירוט המופיע במרכיבי המוצר כפי שמופיעים
באתר. יש לקרוא את המופיע על גבי המוצר לפני השימוש בו.
8 .המחיר הקובע:
1.8 .מחירי המוצרים שיפורסמו באתר-COM.JELIXIR.WWW הינם מחירי המוצרים כפי
שעודכנו לאחרונה לפני מועד ביקור הלקוח באתר COM.JELIXIR.WWW ו /או במועד
הקלדת ההזמנה ואישורה על ידי הלקוח באתר, לפי המאוחר. החברה ומנהלי האתר
רשאים לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ללא קשר למועד הביקור ו /או ביצוע
ההזמנה על ידי הלקוח.
2.8 .המחירים הקובעים לצורך השלמת הרכישה, על פיהם ייגבה סכום הרכישה, הינם
המחירים שיהיו במסגרת ההזמנה, כפי שיופיעו באתר COM.JELIXIR.WWW כאמור
לעיל , ביום הרכישה. 3.8 .
מחירי המוצרים המסומנים בסימון מבצע או כדוגמתם יישמרו למשך 24 שעות ממועד
ביצוע ההזמנה, לא כולל הטבות קופונים ו /או שוברים אישיים.
4.8 .יובהר כי הטבות קופונים ו /או שוברים אישיים לא נשמרים , והן יחולו בתנאי
שהקופונים/שוברים הינם בתוקף ביום האספקה.
5.8 .מחירי המוצרים כוללים מס ערך מוסף )מע “מ (.
9 .דמי משלוח:
1.9 .המחירים באתר אינם כוללים את עלות המשלוח . אלא אם צוין אחרת באת ר , דמי המשלוח
בנוסף למחירי המוצרים הם 15 ש”ח לשליח עד נקודת האיסוף.
2.9 .מעל סכום בגובה מסויים, )”רכישה מזכה”( המצויין מפורשות באתר, ומתעדכן מעת לעת ,
המשלוח יהיה חינם . הלקוח מתבקש להתעדכן באתר על תקרת המחיר העדכנית לרכישה
מזכה כאמור. ככל שיש מחלוקת רישומי החברה על סכום רכישה מזכה הם הקובעים.
3.9 .מובהר כי לקוח שתואם עמו משלוח ולא היה בביתו במועד שתואם עמו, יחויב בדמי
משלוח מלאים בגין משלוח חוזר, בנוסף לדמי המשלוח בהם חויב )אם חויב(, בהתאם
לתעריפים הקבועים באתר , וזאת גם אם המשלוח המקורי הינו ללא דמי משלוח או בהטבה
בדמי משלוח . 4.9 .
מנהלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת ועל פי שיקול
דעתם ואינם מתחייבים להודיע מראש על השינוי. 5.9 .
שרות לקוחות: בכל שאלה הנוגעת להזמנות המתבצעות דרך האתר ניתן לפנות לשרות
054-8620880 :בטלפון או INFO@JELIXIR.COM : שלנו הלקוחות
10 .ביצוע הרכישה באתר :
1.10 .הוספת מוצרים בודדים ו/או טעינת רשימת מוצרים תיצור את סל הקניות שהלקוח
מבקש לרכוש וזאת מתוך מגוון המוצרים המוצגים באתר או ברשימות האישיות של
הלקוח .
2.10 .סיום הרכישה, בתום מילוי הסל , יבוצע בלחיצה על כפתור “לתשלום ” או “לתשלום
בקופה”. על הלקוח יהיה להזין את הפרטים המבוקשים בתהליך סגירת ההזמנה.
3.10 .בסיום התהליך יתקבל דף המציג את פרטי ההזמנה ומספר הזמנה ייחודי שיהווה
אסמכתא לשליחת הזמנה.
4.10 .בסיום תהליך מילוי הסל, יופנה הלקוח לאתר החברה והתשלום יהיה להחברה
אשר גם תנפיק לו את החשבונית.
5.10 .הלקוח מצהיר כי ידוע לו שאבטחת המידע המוזן לאתר נעשית באמצעות תוכנת
אבטחה SSL הנהוגה באתרי מסחר אלקטרוני כדוג מת החברה Online וכן באמצעות
סיסמה שהלקוח מתבקש להקליד בשלב הכניסה ל “דף הקופה”.
6.10 .מנהלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את
הזכות לבצע רכישות ב COM.JELIXIR.WWW וזאת ללא צורך במתן נימוקים כלשהם
לקבלת החלטה כאמור .
7.10 .לקוח המצטרף לשירות COM.JELIXIR.WWW ,יצורף גם למועדון הלקוחות של
החברה.
התשלום בגין קנייה באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי , השייך ללקוח המזמין
11 .תשלום:
.11.1
ואשר פרטי זהותו תואמים את הנתונים שהוזנו למערכת בדף “פרטי לקוח”. ככל שיבחר
הלקוח להשתמש בכרטיס אשראי אחר, יזין את כל הפרטים כנדרש באתר, ופרטי כרטיס
זה ישמרו יחד עם פרטי כרטיס האשראי הקיימים באתר . מובהר כי התשלום יבוצע לחברת
החברה בי אס ג ‘יי גלובל בע “מ.
2.11 .על אף האמור לעיל מנהלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לקבוע הסדרי
תשלומים מיוחדים ללקוחות שיבחרו לפי שיקול דעתם הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום
באמצעים שונים מכרטיס אשראי, לדוגמא פאיי פאל.
:WWW.JELIXIR.COM פעילות שעות. 12
1.12 .הקלדה של הזמנה באתר COM.JELIXIR.WWW אפשרית בכל שעות היממה,
למעט אם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו /או מכל סיבה אחרת . מועדי וזמני האספקה של
ההזמנה, כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה להלן. באתר האינטרנט מוצגים מועדי
האספקה הזמינים למשלוח בהתאם לאזור מגוריכם ובכפוף לאזורי השירות של
החברה Online .בביצוע הזמנה טלפונית, ניתן לקבל את מועדי האספקה לבית הלקוח ,
מנציגי השירות במוקד השירות.
2.12 .הזמנה ו/או שינוי הזמנה ו/או ביטול הזמנה באמצעות הטלפון או המייל אפשרית
בשעות פעילות מוקד שרות הלקוחות בלבד. שעות הפעילות יעודכנו מעת לעת על פי
שיקול דעתם של מנהלי האתר, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, ויפורסמו באתר . בכל
שאלה הנוגעת להזמנות המתבצעות דרך הא תר ניתן לפנות לשרות הלקוחות
054-8620880 :בטלפון או INFO@JELIXIR.COM :שלנו
3.12 .שעות פעילות של שרות הלקוחות: 00:17-00:09 א -ה
13 .אספקת מוצרים :
1.13 .מובהר כי אספקת המוצרים בגין הזמנה שתתקבל תתבצע בכפוף לאישור העסקה
ואמצעי התשלום ע”י חברת האשראי )בתשלום בכרטיס אשראי( החברה שומרת לעצמה
את הזכות שלא לאשר תשלום אשר אינו מקובל עליה עפ”י שיקול דעתה הבלעדי .
14 .משלוח בארץ :
1.14 .השירות שניתן במסגרת COM.JELIXIR.WWW מוענק בכל הארץ. )להלן: “אזור
השירות”(. יובהר כי על אף האמור לעיל לחברה הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את
אזורי השירות ללא מתן הודעה מוקדמת מראש .
2.14 .אספקת מוצרים שנרכשו ב -COM.JELIXIR.WWW אפשרית רק כאשר המען
המבוקש נמצא בתוך אזור השירות, ואין מניעה טכנית או אחרת המונעת אספקת מוצרים
כאמור.
3.14 .אספקת המוצרים ו/או השירותים תעשה בתיאום ישירות עם ספק המוצר לאחר
הרכישה בהתאם לכתובת שנמסרה במועד ביצוע ההזמנה ובהתאם לתנאי האספקה
הנקובים בדף המכירה של המוצרים או השירותים.
4.14 .נוכחות הלקוח וכן הצגת תעודה מזהה במועד אספקת המוצרים, תהא תנאי הכרחי
לאספקתם.
5.14 .במקרה והלקוח או מי מטעמו לא יהיה נוכח בעת האספקה במען המבוקש
לאספקה, יוחזרו המוצרים לחנות ומועד חלופי לאספקה יתואם באחריות הלקוח, דהיינו
הלקוח ביוזמתו ייפנה למוקד שרות לקוחות ויתאם מועד אספקה חדש . במקרה כזה יחויב
הלקוח בדמי משלוח נוספים על פי התעריפים המצוינים לעיל.
15 .מועדי אספקה:
1.15 .בעת מילוי ההזמנה יבחר הלקוח במועד אספקה מבוקש . הלקוח יבחר את התאריך
ואת “חלון הזמנים ” שהוא מעוניין שבו יסופק המשלוח מתוך רשימת מועדים אופציונליים
שיוצגו באתר או בתאום עם שרות הלקוחות של החברה. מובהר כי מועדי האספקה
המוצעים באתר כפופים ליכולת האספקה של החברה באותה עת ובכפוף לשיקול דעתה
הבלעדי.
2.15 .עיכוב באספקה : אי עמידת מנהלי האתר במועד האספקה המבוקש לא יפטור, בכל
דרך שהיא , את הלקוח מחובתו לשלם לחברה בגין האספקה. מנהלי האתר תפצה את
הלקוח בגובה דמי המשלוח בגין עיכוב כאמור העולה על שלוש שעות בכפוף לקבלת
פנייה מאת הלקוח בגין העיכוב האמור. הלקוח לא יהא זכאי לפיצוי נוסף מכל סוג שהוא
מעבר לפיצוי האמור לעיל.
3.15 .למען הסר ספק מובהר כי שעון השרת, בו מופעל האתר , יהווה ראיה סופית
ומכרעת לעניין שעת אישור ההזמנה על ידי הלקוח באתר ושעת הוצאת החשבון על ידי
מנהלי האתר . בהזמנה טלפונית או באמצעות הפקסימיליה, שעון הרישום במח שבי מנהלי
האתר/ החברה יהווה ראיה סופית ומכרעת לעניין שעת אישור ההזמנה על ידי הלקוח
ושעת הוצאת החשבון על ידי מנהלי האתר .
16 .היקף האספקה :
1.16 .החברה תשתדל לספק את כל המוצרים בהזמנה, אולם לא תמיד יהיו כל המוצרים
זמינים לביצוע משלוח בזמן סביר. לכן, החברה אינה מתחייבת לספק את כל המוצרים
בהזמנה בין אם צוין כי הם במלאי ובין אם לאו וללקוח לא תהיינה טענות כלשהן כלפיה
בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה. החברה תספק ללקוח רק את המוצרים שנמצאים
במלאי בעת הכנת המשלוח .
2.16 .החברה לא תגבה, במסגרת ההזמנה , את מחיר המוצר /ים שלא יסופק/ו בהתאם
לאמור לעיל.
17 .החזרת מוצרים
1.17 .על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולערוך השוואה הן להזמנה והן
לחשבונית שתימסר לו בעת האספקה.
2.17 .במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים בעקבות הבדיקה הנ”ל או במקרה אחר
של חוס ר שביעות רצון מצד הלקוח לעניין המוצרים המסופקים , על הלקוח להודיע על כך,
למוקד שירות הלקוחות מיידית בתוך 24 שעות לאחר מועד האספקה. מוקד שירות
לקוחות יתאם עם הלקוח את ההשלמה /ההחלפה /ההחזרה של המוצר/ים ו/או את
החיוב/הזיכוי הכספי של הלקוח, לפי העניין וככל שמתחייב על פי כל דין. החזרת מוצרים
אשר אינם פסידים )מתקלקלים או מתכלים ( ניתן להחזיר תוך 7 ימים מקבלתם באריזה
המקורית ו/או בהתאם להוראות החוק .
18 .מבצעים
1.18 .מעת לעת יימכרו מוצרים ב –COM.JELIXIR.WWW במסגרת מבצעים לקידום
מכירות )להלן : “מבצעים”(.
2.18 .המבצע יהיה בתוקף עד למועד האחרון של המבצע ו/או עד לגמר המלאי )לפי
המועד המוקדם מבניהם(, והכל בכפוף לתנאי ו/או לתקנון המבצע הרלוונטי , ו /או בכפוף
למצוין בצד המוצר המוצע במסגרת המבצע )הן בסמוך למוצר והן ב “קישור ” למוצר ע”י
סימונו באתר(. מובהר כי המבצע אינו חל על הטבות קופונים שוברים אישיים.
3.18 .ככל שתחליט החברה להעניק ללקוחותיה מתנות ו/או הטבות לקונים , בחירת
המתנות ו /או ההטבות תהיה עפ”י שיקול דעתה הבלעדי, והיא רשאית להפסיק ו /או לשנות
את ההטבות ו /או המתנות כאמור בכל עת וללא הודעה מוקדמת .
19 .מדיניות ביטולים ו/או שינוי הזמנה :
1.19 .מדיניות ביטול עסקה באתר הינה בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א –
1981( להלן : “החוק”(. על פי החוק רשאי רוכש לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום
ביצוע העסקה או קב לת המוצר, לפי המאוחר.
2.19 .ביטול הזמנה יעשה באמצעות פנייה בכתב לחברה בלבד, בהודעת דוא “ל ל –
COM.JELIXIR@INFO או באתר החברה או באמצעות הודעה למוקד שירות הלקוחות
הטלפוני ו/או באמצעות דואר רשום או בטלפון: 8620880-054
3.19 .ברכישת מוצרים מסוימים , לא ניתן יהיה לבטל את ההזמנה , לרבות כמפורט
בסעיף 14ג )ד( לחוק הגנת הצרכן, כלומר – לא ניתן להחזיר מוצרים שיוצרו במיוחד עבור
הרוכש או מוצרים שאריזתם נפתחה , אלא אם כן החברה נתנה לכך את הסכמתה בכתב
בלבד.
4.19 .המוצרים המוחזרים לחברה מהמשתמש עקב ביטול עסקה, יו חזרו לחברה
באריזתם המקורית , ללא שנעשה בהם שימוש וללא פגם .
5.19 .למען הסר ספק , פתיחת האריזות המנוילנות /או המדבקה שעל גבי האריזה תחשב
כאריזה שנפתחה ונעשה בה פגם.
תהא רשאית לבטל הזמנה ובלבד שתמסור על כך ללקוח הודעה של
לפני מועד האספקה .
החברה. 19.6
מינימום 6 שעות
7.19 .יודגש כי זכות הלקוח להחזרת מוצר וזכות הלקוח לביטול הרכישה תהיינה אך
ורק בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ “א – 1981,
הוראות חוק המכר, התשכ “ח – 1968 ,והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ “ו – 1986 ,ו/או בכפוף
למדיניות מנהלי האתר כפי שתהא מעת לעת .
8.19 .דמי ביטול: החברה תהיה רשאית לגבות דמי ביטול במקרה של ביטול שלא עקב פגם או אי
התאמה בשיעור של %5ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 ,₪לפי הנמוך מביניהם, ככל שהלקוח
בחר לבטל את ההזמנה שלא עקב פגם במוצר או עקב אי התאמה.
9.19 .מדיניות90 יום להחזרת מוצר ה – ION :מבלי לגרוע מהוראות התקנון לעיל ו /או החוק בכל
הנוגע למדיניות ביטול ו/או שינוי הזמנה ובנוסף עליהם. ברכישת מכשיר ה – ION ,ומכשיר זה בלבד , אנו
מציעים לכם מדיני ות החזרת מוצר מטיבה בתנאים כלהלן )המדיניות המיטיבה(: עד לתום 90 ימים ממועד
ביצוע העסקה או קבלת מכשיר ה-ION , המוקדם מביניהם, אם לא תהיו מרוצים ממוצר ה-
IONלאחר שהשתמשתם בו , תוכלו לבטל את העסקה בדרך המנויה בסעיף 19זה לעיל, להחזיר את מוצר
ה- ION המשומש ולקבל את כספכם בחזרה, בכפוף להתקיימות כל התנאים הבאים :
• עליכם להציג חשבונית רכישה על שמכם ; את המוצר עליכם להחזיר כשהוא באריזתו המקורית
כשהאריזה שלמה וללא פגמים, לרבות כל החלקיםהנלווים למוצר ;
• על המוצר להיות ללא פגם או תקלה כלשהם , חיצוניים או פנימיים , כשהוא תקין ופועל כשורה;
• מההחזר הכספי ינוכו 599 ש “ח בגין דמי שימוש ;
• ככל שרכשתם חבילה הכוללת את מוצר ה-ION וגם תמרוקים ו/או תכשירים שהוצעו בהנחה עבור רכישת
מכשיר ION ,אזי בנוסף על דמי השימוש הנ”ל ננכה מההחזר הכספי גם את ההפרש בין עלותם המלאה של
התמרוקים ו/או התכשירים לבין ההנחה שניתנה עבור אותם מוצרים עבור רכישת מכשיר ION .לדוגמה, אם
רכשתם תמרוקים שעלותם המקורית 100 ₪ אזי מההחזר הכספי ננכה 100 ,₪ שהם עלותם המקורית של
המוצרים.
• הלקוח ישא בעלויות החזרת המוצר.
• . רק לאחר שנקבל את המוצר חזרה ונאשר את התקיימות כל התנאים הנ”ל, יוחזר לכם כספכם.
מובהר כי מדיניות הביטול המיטיבה תקפה אך ורק כלפי מוצר ה-ION .אנו שומרים על זכותנו
לבטל ו /או לשנות את המדיניות המיטיבה הנ”ל, כולה או חלקה, בכל עת ולפי שיקול דעתנו הבלעדי
מבלי להודיע על כך מראש.
. 20החברה תהא רשאית לבטל הזמנה מכל סיבה שהי א. החברה ו/או מנהלי האתר אינם אחראים ולא
ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי בגין ביטול הזמנה כאמור,
לרבות אם ביטול ההזמנה נובע מכך שהמוצר אזל במלאי וכו’.
21 .מנהלי האתר ו/או הספקים לא יהיו אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/א ו לאי -אספקה
שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו /או מאירועים שאינם בשליטתם .
הלקוח פוטר את מנהלי האתר ואת החברה מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא
22 .אחריות
.22.1
שעלול להיגרם לו ו /או לצד ג ‘ כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו /או בתוכנה
הקשורים לאתר .
2.22 .מנהלי האתר והחברה לא תהיינה אחראיות, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג
שהוא שעלול להיגרם ללקוח ו/או לצד ג ‘ כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו
בשליטתן , לרבות אך לא רק – מכח עליון , כגון: מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר קיצוני
וכד ‘.
3.22 .מנהלי האתר והחברה לא תהיינה אחראיות, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג
שהוא שייגרם ללקוח ו/או לצד ג ‘ כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת )אינטרנט או טלפון או
פקסימיליה ( שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו /או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי
תקשורת טלפונית ו/או פקסימיליה באשר הם .
4.22 .מנהלי האתר והחברה לא תהיינה אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם , במישרין
או בעקיפין , ללקוח ו /או לצד ג ‘ כלשהו, בכל הקשור למוצרים ו/או שירותים שיירכשו ב –
COM.JELIXIR.WWW ואשר צד ג ‘ שהינו היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם לחברה
ו/או להחברה או ישירות ללקוחות, לרבות פגמים במוצרים, בשירותים )לרבות בהובלתם
ו/או בהתקנתם(, אי התאמה בין המוצר לתיאורו באתר וכדומה, והכל בכפוף לאחריות
החלה על פי כל דין .
5.22 .מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישאנה מנה לי האתר והחברה
בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי הלקוח .
23 תכנים באתר וקישורים חיצוניים
האתר הינו אינפורמטיבי בלבד, ומספק מידע והמלצות בלתי מחייבות, מבלי
שיהיה בכך כדי להטיל חיוב או אחריות כלשהיא על מנהלי האתר או החברה. תוכן האתר
אינו יכול לשמש בסיס לצורך קבלת החלטות כספיות, משפטיות, אישיות ו /או אחרות
23.1.
מצידך. כל פעולה שנעשית על -ידך בהתבסס על תוכן זה נעשית לפי שיקול דעתך
ובאחריותך בלבד. הנך רשאי להשתמש באתר ובתוכן למטרות פרטיות ואישיות בלבד.
תוכן האתר אינו מעניק לך כל זכות מלבד אלו המפורטות בתנאי שימוש אלו , המהווים
הסכם לכל דבר ועניין בינך לבין החברה ומנהלי האתר .
2.23 .מוצרים, תיאורים , עיצוב , צבעים או חזות של מוצרים המתוארים או מוצגים באתר ,
לרבות כל תמונה או הצגה של מוצר הכלול באתר, הינם להמחשה בלבד, על מנת ל דמות
למשתמש את המוצר המבוקש בצורה הקרובה והטובה ביותר. ככל שמשתמש זיהה ו/ או
חושד כי ישנו פער משמעותי בין נראות המוצר המבוקש בפועל לבין המוצר המופיע דרך
האתר, בצמוד לתיאור המוצר המבוקש , אנא פנה לחברה אשר תפעל לתקנו , ככל שיידרש
לפי שיקול דעתה הבלעדי.
3.23 .האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים חיצוניים )להלן “אתרים מקושרים “(.
הקישורים מוצגים לנוחיותך בלבד. מנהלי האתר והחברה אינם מתחייבים לפקח על תוכן
האתרים המקושרים , בפרט אם אינם בבעלותם , והסתמכות על האתרים המקושרים או על
כל תוכן בהם הינה באחריותך בלבד ובהתאם לתנאי השימוש, מדיניות הפרטיות
והתקנונים של אותם אתרים .
4.23 .העובדה שמנהלי האתר /החברה מציגים קישורים לאתרים המקושרים אינה מעידה
בהכרח על הסכמתם לתכנים המופיעים באתרים אלו ו /או ערובה לאמינותם, עדכניותם,
חוקיותם וכן לתנאים המחייבים הננקטים בידי אותם אתרים ובעליהם.
5.23 .מנהלי האתר איננה מתחייבת כי הקישורים המופיעים באתר יהיו תקינים ויובילו
אותך לאתר אינטרנט פעיל. כמו -כן , מנהלי האתר שומרת לעצמה את הזכות להסיר
מהאתר בכל עת קישורים המופיעים בו, או להימנע מהוספת קישורים חדשים , הכל לפי
שיקול דעתה המוחלט .
24 ..החוק החל ותניית שיפוט:
1.24 .על ההתקשרות בין הלקוח לחברה במסגרת COM.JELIXIR.WWW ובמסגרת
האמור בתקנון זה יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד.
2.24 .מנהלי האתר והלקוח מצהירים כי יעשו כמיטב יכולתם על מנת שסכסוך שיתעורר
ביניהם , במידה ויתעורר , ייושב בדרכי נעם מחוץ לכותלי בית המשפט וכי במידה
והסכסוך לא ייושב כאמור אזי הוא יידון בבית המשפט בתל אביב -יפו בלבד.
25 .אבטחת האתר:
1.25 .אין לבצע או לנסות לבצע פעולות שיבוש פעולת האתר , מנהלי האתר יפעלו בכל
דרך חוקית נגד מבצעי פעולות כמפורט בסעיף זה.
26 .פרטיות, איסוף מידע באתר ותנאי העברתו :
1.26 .האתר משתמש בכלים אוטומטיים לצורך אפיון השימוש של הלקוח באתר ושיפור
חווית הגולש, באמצעות איסוף נתונים בלתי מזוהים. כלים אלו א וספים מידע כללי אודות
הלקוח ואודות השימוש שלו באתר. מידע זה כולל, בין היתר, את כתובת אתר האינטרנט
ממנו הגיע הלקוח לאתר, תאריך ביקורו, משך הביקור, סוג הדפדפן שלו וכיו “ב. מידע זה
אינו מזהה את הלקוח באופן אישי.
2.26 .שימוש ב “קוקיס ” )Cookies :)מנהלי האתר עושה שימוש בקבצי מידע הנקראים
“קוקיס ” )Cookies .)קבצים אלו מסייעים לעקוב אחר העדפות המבקרים ולשפר אתחווית
השימוש באתר. כך למשל, הקוקיס מאפשרים לשמור את הפרטים שהזין הלקוח
לטפסים השונים ובכך חוסכים ממך את זמן מילוי הפרטים בשנית בביקורו הבא , או מזהים
תכנים מועדפים עליו על מנת להציג לו המלצות וטיפים המתאימים לו. כמו כן, הקבצים
10.26 .אם וככל שימסור מידע אישי מכל סוג שהוא , מידע זה יישמר במאגרי המידע
הרשומים כחוק של מנהלי האתר ו/או החברה בע “מ ולצורך ניהול וייעול השירות והקשר
עימו, לצרכים תפעוליים , שיווקיים או סטטיסטיים, לרבות עיבוד המידע ודיוור ישיר
לצורך מימוש מטרות אלו וכן למתן שירות ועידוד נאמנות לקוחות מנהלי האתר ולהבטחת
פעילות מסחר הוגנת על פי חוק . ידוע ללקוח כי אינו נדרש על -פי חוק למסור מידע לחברה ,
וכי העברת מידע על ידו לחברה נעשית על אחריותו בלבד , מרצונו ובהסכמתו, ולא תהיה
ללקוח כל טענה ו/או תביעה כלפי מנהלי האתר ונציגיה בנושא .
11.26 .החברה ומנהלי האתר מקפידה שלא להעביר מידע אישי מזהה אודות הלקוח
לצדדים שלישיים, אלא רק בהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים :
1.11.26 .על פי דרישה או בהסכמה מפורשת מהלקוח או בהרשמה לשירות מסוים
אשר עשוי לדרוש זאת , בהסכמתו .
מאפשרים לחברה למקד את הפרסום המקוון עבורו ברחבי המרשתת , אם כי אין בכך כדי
להעביר מידע אישי או מזהה אודותיו לצדדים ו/או אתרים שלישיים.
3.26 .לקוח שאינו מעוניין לקבל או להפעיל את ה “קו קיס “, יוכל לחסום אותם בכל עת
על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן. חלק מקובצי הקוקיס עשויים לפקוע כאשר יסגור את
הדפדפן או את היישום בו הוא משתמש, וייתכן שאחרים יישמרו על גבי הזיכרון במכשירו
או במחשבו. בכל עת, באפשרות הלקוח למחוק את קובצי הקוקיס , גם אם נשמרו אצלו.
מוצע לעשות כן רק אם הלקוח משוכנע שאינו רוצה שהאתר, התכנים המופיעים בו
והשירותים המוצעים דרכו יותאמו להעדפותיך.
4.26 .עיקר המידע הנאסף דרך האתר הינו מידע סטטיסטי , אנונימי, שאינו מזהה את
הלקוח אישית, ונועד לצורך ניהול, תפעול שיפור וייעול פעילות האתר , ועל מנת להתאימו
להעדפות ולצרכי הגולשים בו. בהתאם לאופי הגלישה באתר, עשויים להיאסף גם פרטי
ספק שירותי האינטרנט של הלקוח, כתובתו בפרוטוקול האינטרנט )כתובת IP )ושם
המתחם לצורך גישה לאתר, מיקום המכשיר בו נעשה שימוש בגישה לאתר , זמני השימוש
בו ופרטים אנונימיים נוספים המעידים על אופן השימוש באתר.
5.26 .בהצטרפותו לשירותי COM.JELIXIR.WWW און -ליין ולמועדון הלקוחות ,
הלקוח מאשר כי המידע שנמסר על-ידו ו /או ייאסף אודותיו במסגרת חברותו במועדון
הלקוחות, יישמר במאגרי המידע של מנהלי האתר ו/או החברה בע”מ לצורך ניהול וייעול
השירות והקשר עימו , לצרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים, לרבות עיבוד המידע
ודיוור ישיר לצורך מימוש מטרות אלו וכן עידוד נאמנות חברי המועדון , מתן שירותים
לחברי המועדון ולהבטחת פעילות מסחר הוגנת על פי חוק.
6.26 .ידוע ללקוח כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו הינה מרצונו
ובהסכמתו.
7.26 .בהתאם להסכמת הלקוח כדין , החברה תהייה רשאית לפנות אל הלקוח מעת לעת
בדיוור ישיר לצורך קבלת הצעות למוצרים ו /או שירותים, מבצעים וקידומי באמצעות דואר
אלקטרוני , מסרונים )SMS ,)מערכת חיוג אוטומטית ו/או בטלפון , וזאת כל עוד לא
נתקבלה הודעה אחרת מהלקוח בכתב בכל עת .
8.26 .על אף האמור לעיל ובכפוף להוראות כל דין מנהלי האתר והחברה תהיינה רשאיות
להעביר מידע מפורט ומזוהה של רכישות הלקוח ברשת לצדדים שלישיים, אם תתקבל
הסכמת הלקוח לעשות כן ו/או בהתאם להוראות של כל גוף שלטוני/שיפוטי מוסמך.
9.26 .ייתכן כי חלק מהשירותים באתר, בהווה או בעתיד, טעונים הרשמה. במסגרת
הרשמה כזו ייתכן כי הלקוח יידרש למסור מידע אישי , כדוגמת שמו , כתובתו , דרכי
ההתקשרות שונות עמו )טלפון, מייל (, ובמקרים מסוימים ייתכן שגם מספר זהות לשם
אימות בלבד. השדות שחובה יהיה למלא , יסומנו במפורש. בלי למסור את הנתונים
המתבקשים בשדות שיסומנו , לא ניתן להירשם לביצוע הפעולות הטעונות רישום.
2.11.26 .במקרה של מחלוקת משפטית בין הלקוח לבין מנהלי האתר שתחייב את
חשיפת פרטי הלקוח ו/או אם יבצע פעולות שבניגוד לדין באתר ו/או במקרה בו
יתקבל צו שיפוטי המורה על כך.
3.11.26 .לשם עריכת ניתוחים סטטיסטיים והעברת מידע סטטיסטי או אחר
לצדדים שלישיים. מידע כאמור לא יאפשר זיהוי אישי של הלקוח .
4.11.26 .במקרה בו ימצא כי הפר את אחד או יותר מתנאי שירות אלו ו/או במקרים
בהם יבצע או ינסה לבצע פעולות המנוגדות לתנאי השימוש או הוראת כל דין .
5.11.26 .על-פי צו שיפוטי או דרישת רשות מוסמכת על -פי חוק או לצורך מניעת
ביצוע עבירה.
6.11.26 .בכל מקרה בו תסבור מנהלי האתר כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע
נזק חמור לרכושו ו /או לגופו של אדם , או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול
דעתה הבלעדי.
7.11.26 .במקרה בו מנהלי האתר תימכר , תעביר ו /או תמזג את פעילותה עם תאגיד
אחר, ובלבד שמקבל המידע החדש, יקבל על עצמו את הוראות תנאי שימוש אלו
במלואן.
12.26 .על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א -1981 ,הלקוח , או מי מטעמו מיופה כוחו,
רשאי לעיין במידע אודותיו אשר מצוי במאגר מנהלי האתר ואף לבקש ממנהלי האתר
לתקן מידע זה אם אינו נכון , שלם או מדויק ואף למחוק אותו במקרים מתאימים. כדי
לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה אל מנהלי האתר באמצעות דף יצירת הקשר באתר או
באמצעות אחד מפרטי הקשר המפורטים בתחתית מסמך זה.
13.26 .במידה והלקוח מעוניין להיגרע ממאגרי המידע כאמור לעיל יהא עליו להודיע על
כך לחברה או להחברה, לפי העניין, בכתב בהתאם להוראות כל דין.
14.26 .מנהלי האתר והחברה תהיינה רשאית להשתמש בפרטים שהלקוח מסר ובמידע
שתאסוף אודות דפוסי השימוש של הלקוח לצורך שיפור השירותים, לשיפור הקשר עם
הלקוח , לצורכי דיוור ישיר או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים,
לרבות למפרסמים , ובלבד שמידע זה לא יזהה את הלקוח .
27 .הזכויות של מנהלי האתר באתר
1.27 .הקניין הרוחני ב COM.JELIXIR.WWW ,בכלל זה זכויות היוצרים ו/או סימני
המסחר בשם: TM JELIXIR .וכיוצא באלה זכויות באתר , לרבות עיצוב האתר , התוכנות,
היישומים, הקבצים הגרפיים, הטקסטים , התמונות, הטכנולוגיות , התהליכים, התכנים,
האייקונים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר )”תכולת האתר”(, הינם בבעלות
מלאה ובלעדית של החברה , או של צדדים שלישיים שהחברה/מנהלי האתר קיבלה מהם
רישיון שימוש כדין .
2.27 .החברה שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר , ואין בעצם הכניסה לאתר
כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה.
3.27 .השמות COM.JELIXIR.WWW וכן TM JELIXIR ושם הדומיין של האתר, לרבות
כל סימני המסחר של מנהלי האתר הם בבעלות מלאה ובלעדית של החברה, ואין בעצם
הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בהם.
4.27 .כל אזכור בקטלוגים השונים של שם, סימן מסחר, מוצר ו /או שירות של צד שלישי
כלשהו, מופיע אך ורק כשירות ללקוח ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן
חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם. תמונות המוצרים מובאות להמחשה בלבד. מובהר כי
הפרה של זכויות קניין רוחני של צד ג ‘ תהיה באחריות הספק הרלוונטי בלבד.
5.27 .האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי , והשימוש בהם
מוגבל אך ורק למטרות מכירת וקניית המוצרים באמצעותם.
6.27 .אין להעתיק, לשכפל, להפיץ , למכור ו/או להציג חומר כמפורט לעיל אלא אם
ניתנה רשות לכך מראש ובכתב ממנהלי האתר .
כתב ויתור רפואי
כל התוכן והמדיה באתר JELIXIR נוצר ומתפרסם באופן מקוון למטרות מידע בלבד.
התוכן לא נועד להוות תחליף לייעוץ רפואי מקצועי ואין להסתמך עליו כייעוץ בריאותי או אישי.
חפש תמיד את ההדרכה של הרופא שלך או איש מקצוע מוסמך אחר בכל שאלה שיש לך
בנוגע לבריאותך או למצב רפואי. לעולם אל תתעלם מעצותיו של איש מקצוע רפואי,
או תעכב בחיפוש אחר בגלל משהו שקראת באתר זה.

אם אתה חושב שאולי יש לך מקרה חירום רפואי, התקשר לרופא שלך,
פנה למחלקת החירום הקרובה של בית החולים, או התקשר מיד לשירותי החירום.
אם תבחר להסתמך על מידע כלשהו המסופק על ידי JELIXIR, אתה עושה זאת על אחריותך בלבד.

קישורים חיצוניים (יוצאים) לאתרי אינטרנט אחרים או חומר חינוכי (כגון PDF’s וכו’…)
שלא נוצרו במפורש על ידי JELIXIR, מתבצעים באחריותך בלבד. בשום מקרה,
JELIXIR אינה אחראית לתביעות של אתרי צד שלישי או ספקי חינוך.

אם ברצונך לבקש הבהרות בנושאים הנ”ל, אנא אל תהסס ליצור איתנו קשר.

28 .עודכן ב26 ספטמבר 2021

לא נמצאו מוצרים בעגלת הקניות.
שינוי גודל גופנים
ניגודיות
×